Rolnictwo regeneratywne

Wiemy, że produkcja żywności musi iść w parze z dbałością o kondycję gleby oraz umiejętnym gospodarowaniem jej zasobami. Dlatego w DANONE pracujemy nad rozwojem i promowaniem dobrych praktyk w zakresie rolnictwa regeneratywnego. 

Wartościowe jedzenie, które trafia na nasz stół, swoją przygodę zaczyna w glebie. Zdrowa gleba dostarcza niezbędnych składników odżywczych oraz wodę dla roślin, które w zamian za to odwdzięczają się dostarczaniem niezbędnych składników odżywczych dla żyjących w glebie grzybów i bakterii.

Dla Danone rolnictwo jest sercem tego, co robimy. Tylko dzięki wysokiej jakości składnikom, możemy tworzyć nasze produkty i realizować naszą misję niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe.

Rozumiejąc, że rolnictwo jest dziś w centrum wielu poważnych wyzwań, od rozwoju gospodarczego i zmian klimatycznych po niedobór wody i utratę różnorodności biologicznej, w Danone jesteśmy zdeterminowany, aby pomóc przezwyciężyć te problemy. Jesteśmy dumni, że tylko w Polsce utrzymujemy bliskie relacje z rolnikami, a z większością z nich współpracujemy już od ponad 20 lat. Wspólnie z nimi opracowujemy nowe modele rolnictwa, które mogą zregenerować planetę, jednocześnie zapewniając pożywienie globalnej populacji, która ma przekroczyć 9 miliardów ludzi do 2050 roku.

Nasze rozumienie Rolnictwa Regeneratywnego

Intensywna uprawa gleby z wykorzystaniem niewłaściwych narzędzi w połączeniu ze zmianami klimatycznymi, przyczyniają się znacząco do degradacji różnorodności biologicznej oraz żyzności gleby.

Jesteśmy przekonani, że wraz z naszymi rolnikami, musimy zadbać o kondycję gleby oraz umiejętnie gospodarować jej zasobami. Stosowanie dobrych praktyk umożliwia poprawę kondycji gleby, głównie poprzez wzrost zawartości materii organicznej oraz różnorodności fauny i flory zarówno powyżej, jak i pod powierzchnią gleby. Prowadzi to również do zwiększenia zdolność zatrzymywania wody i sekwestracji węgla w glebie, co z kolei ogranicza jego emisję do atmosfery oraz pozytywnie wpływa na strukturę gleby. Rolnictwo regeneratywne może złagodzić zmiany klimatu oraz pośrednio poprawić zdrowie ludzi*. Na rozwijaniu dobrych praktyk rolnictwa regeneratywnego korzysta nie tylko klimat czy społeczności, ale również właściciele gospodarstw rolnych oraz firmy takie jak Danone. Rolnictwo regeneratywne wzmacnia odporność gospodarstw na zmiany i producentów z nimi współpracujących oraz podnosi efektywność ich działania, m.in. poprzez zmniejszenie kosztów. Również, odpowiada na potrzeby konsumentów, którzy oczekują bardziej równoważonych upraw i produkcji.

*Schreefel i in. 2020

P315

1. Ochrona gleby, zasobów wodnych oraz bioróżnorodność

Cienka warstwa wierzchniej warstwy gleby odpowiada za 95% produkcji całej żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Gleba jest jednak zasobem, który niesłusznie uznaliśmy za pewnik - szacuje się, że 33% gruntów na świecie* jest zdegradowanych w stopniu umiarkowanym do silnego. Zmieniając praktyki rolnicze, możemy zacząć odwracać tę sytuację i budować zdrową i odporną glebę.

Zdrowa gleba jest pochłaniaczem dwutlenku węgla, przechowującym ogromne ilości węgla pobieranego z atmosfery przez rośliny w procesie fotosyntezy. Dlatego promujemy praktyki rolnicze, które zwiększają zawartość materii organicznej w glebie i pomagają w sekwestracji większej ilości węgla, takie jak ochrona chemiczna, płodozmian, ograniczanie uprawy gleby i wykorzystywanie resztek pożniwnych jako kompostu. 

Badania wykazały również, że zdrowsze gleby są bardziej odporne zarówno na suszę, jak i na erozję spowodowaną silnymi opadami deszczu czy wiatrem. Zdrowa gleba może zatrzymać więcej wody, pobudzając jej zdolność do wspierania mikroorganizmów i wzrostu roślin.

Reprezentujące jedną czwartą światowej bioróżnorodności, mikroorganizmy obecne w zdrowej glebie odżywiają i chronią różnorodność biologiczną roślin i zwierząt, tworząc zdrowe ekosystemy, które są bardziej odporne na stres związany ze zmianą klimatu.

Danone współpracujemy z naszymi rolnikami w celu wprowadzenia praktyk mających na celu dbałość o kondycję gleby oraz umiejętne gospodarowanie jej zasobami. W 2021 roku wprowadzamy nowy, specjalny audyt Rolnictwa Regeneratywnego dla wszystkich producentów mleka.

*źródło: Główny raport FAO - Stan zasobów gleby na świecie, 2015

2. Wsparcie obecnych i przyszłych pokoleń rolników

Rolnicy najlepiej znają swoją ziemię i są główną siłą napędową w przejściu na rolnictwo regeneratywnego. Naszym celem jest wspieranie rolników w możliwie sprawnym przeprowadzeniu tych zmian i towarzyszenie im w przekazywaniu ich rzemiosła następnemu pokoleniu.

Jednym ze sposobów jest rozwijanie trwałych relacji z rolnikami, często obejmującymi wiele pokoleń. Te bliskie relacje pozwalają nam na zawieranie długoterminowych kontraktów i nowego systemu zarządzania cenami w zależności od ewolucji kosztów produkcji, a nie rynku. W Polsce od kilku lat sukcesywnie wprowadzamy model rozliczenia dostawców na podstawie kosztów jakie ponoszą podczas produkcji w danym gospodarstwie. Taka stabilna cena w długoterminowej perspektywie to wartość dodana dla obydwu stron. Z naszymi dostawcami pracujemy w oparciu o partnerskie relacje i wspieramy ich w osiągnięciu stabilizacji finansowej. W Polsce wspieramy rolników między innymi poprzez bezpośrednią współpracę z opiekunami gospodarstw - realizujemy szereg działań wraz z naszmi gospodarstwami, wspierając ich rozwój i stabilizację. Wyznaczamy standardy rozwoju produkcji mleka łącząc cele ekonomiczne, społeczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi oraz dbałością o odpowiedzialną i etyczną stronę prowadzenia gospodarstwa. Nasze standardy maja ułatwić producentom mleka dostosowywanie do zmieniającego się otoczenia i zagwarantować długoterminowy rozwój ich gospodarstw.

3. Troska o dobrostan zwierząt

Zwierzęta są integralną częścią rolnictwa regeneracyjnego. Uważamy, że wysoki poziom dobrostanu zwierząt jest kluczem do regeneracji gospodarstw, wzmocnienia ich trwałości ekonomicznej, wydajności i konkurencyjności. Gospodarstwa mleczne o podwyższonych standardach dobrostanu zwierząt charakteryzują się wyższą wydajnością i jakością mleka przy jednoczesnej poprawie zdrowotności i długowieczności zwierząt, w efekcie konkurencyjności.

Nasze podejście do dobrostanu zwierząt, opracowane we współpracy z Compassion for World Farming (CIWF) i innymi specjalistami od dobrostanu zwierząt, opiera się na uznanym na całym świecie Pięciu Wolnościach opracowanym przez Radę ds. Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich. Pracujemy nad zapewnieniem przestrzegania tych wolności dla wszystkich gatunków w całym naszym łańcuchu dostaw.

Od lat w Polsce Danone, jako jedna z nielicznych firm, wykonuje u swoich dostawców mleka regularne audyty w zakresie Animal Welfare. Pozwalają one diagnozować aktualny poziom gospodarstwa w zakresie dobrostanu. Uzyskane wyniki precyzyjnie wskazują istotne odchylenia od pożądanych norm, a przez to obszary do poprawy. Ukazują również efekty podjętych działań od czasu poprzedniej oceny. Audyt, wymagając zaangażowania i aktywnego uczestnictwa obu stron, daje świetną możliwość budowania świadomości i wyznaczania celów.

Na przełomie 2019 i 2020 roku Pan Ryszard podjął decyzję od radykalnej zmianie w zakresie praktyk agrarnych, wprowadzając całkowicie nowa technologię uprawy roślin strip-till. Daje ona możliwość  znacznego ograniczeniu ilości i zabiegów uprawowych, jednocześnie zwiększając zakres uprawy i efektywność siewu. Bardzo wymiernymi korzyściami są: oszczędność czasu, ograniczenie zużycia paliwa, zwiększenie dostępności składników pokarmowych, ochrona gleby przed nadmierną utratą wody i erozją wietrzną.

Strategia od pola do stołu
„Farm to fork strategy”

Kryzys sprawił, że zwróciliśmy uwagę na to, ile zawdzięczamy rolnikom i pracownikom zbierającym, przetwarzającym, transportującym i udostępniającym nam żywność „od pola do stołu”. Złożoność globalnych łańcuchów dostaw w sektorze żywnościowym okazała się być istotnym słabym punktem, natomiast na tym tle potwierdziła się niezawodność ekosystemów żywnościowych opartych na lokalnych zasobach.

Musimy wykorzystać pobudzoną na nowo społeczną świadomość naszych niedociągnięć, aby wspólnie stworzyć w Europie bardziej stabilny, niezależny system produkcji żywności.

UE ma szansę dawać dobry przykład. Jej położenie geograficzne, klimat i różnorodność kulturowa stanowią wyjątkowe atuty. UE już teraz odnosi korzyści z wprowadzenia szeregu bardzo istotnych i perspektywicznych wspólnych polityk z zakresu gospodarki rolnej, bezpieczeństwa i jakości żywności, informacji na temat żywności, zmian klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym – ale nie tworzą one jeszcze wspólnej, nadrzędnej strategii żywieniowej. Planowane wdrożenie strategii „Od pola do stołu” i Bioróżnorodności 2030 to wyjątkowa okazja, aby odejść od fragmentarycznego podejścia i opracować kompleksową i spójną wspólną politykę żywnościową UE, którą trzeba będzie uwzględnić w dietach przyjaznych planecie, aby zapewnić Europie niezależność żywieniową. Taka polityka nie tylko obejmowałaby powiązane z systemem produkcji żywności aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne i z zakresu zdrowia publicznego, lecz również przynosiłaby korzyści w każdym z tych aspektów.

Wezwanie DANONE do działania

DANONE SOIL TALK #1 – HOW TO PUT CARBON IN THE SOIL, NOT IN THE AIR

ANONE soil talk kadr z nagrania video o rolnictwie regeneratywnym
Aktualności