Odpowiedzialne praktyki DANONE

W DANONE wiemy, że bezpieczne produkty i odpowiedzialna komunikacja są niezbędne do budowania i wzmacniania zaufania wśród naszych konsumentów i interesariuszy, dlatego zobowiązujemy się do tego, aby nasze dobre praktyki biznesowe pomagały budować zdrowszą przyszłość.

Praktyki marketingu odpowiedzialnego

Nasze podejście

Wierzymy, że zajmując się produkcją żywności, dzięki naszej szerokiej ofercie produktów, odgrywamy kluczową rolę w pozytywnym oddziaływaniu na zdrowie publiczne i kwestie związane z problemami dotyczącymi odżywiania. Uważamy również, że komunikacja, jaką prowadzimy oraz nasze usługi powinny wspierać edukację konsumentów w zakresie znaczenia prawidłowej diety i zdrowego stylu życia oraz zapewniać pracownikom służby zdrowia istotne informacje o tym, jak ważne jest właściwe odżywianie w każdym wieku. 

Spółki DANONE zobowiązują się prowadzić swoje działania reklamowe w sposób odpowiedzialny i zgodnie z Wytycznymi Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczącymi komunikacji marketingowej w zakresie żywności i napojów oraz zgodnie ze standardami krajowymi i regionalnymi.

Podejście spółek DANONE do prowadzenia działań reklamowych w sposób odpowiedzialny obejmuje wszystkie płatne i bezpłatne metody komunikacji stworzone przez Danone, a w szczególności materiały wykorzystywane do promowania swoich produktów wśród konsumentów.

Spółki DANONE zobowiązuje się zadbać o to, aby komunikacja marketingowa była zgodna z prawem, właściwa, uczciwa oraz zgodna z prawdą, a deklaracje miały solidne podstawy naukowe. Polega to na tym, że:

 • podajemy fakty dotyczące żywienia, które zachęcają konsumentów do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych;
 • kładziemy szczególny nacisk na praktyczne i proste do zrozumienia informacje, które pomagają konsumentom opracować prawidłową dietę dla siebie i swoich rodzin;
 • dbamy o to, aby informacje dotyczące cech naszych produktów były rzetelne i zrozumiałe dla konsumentów.

Działając w ramach organizacji branżowych, takich jak Światowa Federacja Reklamodawców (World Federation of Advertisers) i Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce, ICC), wspieramy rozwój ogólnych zasad obowiązujących w tej dziedzinie i włączanie ich do kodeksów i systemów samoregulacji związanych z działalnością reklamową i marketingową na całym świecie.

Nasze globalne zasady

Danone zobowiązuje się przeznaczać fundusze marketingowe w pierwszej kolejności na te kategorie produktów, które stanowią element właściwej i dobrze zbilansowanej diety.

Ponieważ 90%* wolumenu sprzedaży w spółkach DANONE globalnie pochodzi z  kategorii, które mogą stanowić element właściwej i dobrze zbilansowanej diety, większość funduszy marketingowych przeznaczana jest na produkty, które mogą stanowić element właściwej i dobrze zbilansowanej diety. Co więcej, dzięki naszym Zobowiązaniom w zakresie żywienia**, spodziewamy się w nadchodzących latach wzrostu na skalę globalną udziału funduszy marketingowych przeznaczanych na te kategorie oraz na bardziej odpowiednie alternatywy obecnych produktów.

Ponieważ mamy pełną świadomość częstości występowania chorób przewlekłych związanych z żywieniem i stylem życia, naszą polityką jest, unikanie komunikacji, która mogłaby zachęcać do nadmiernego spożywania naszych produktów albo prowadzenia niezdrowego stylu życia. Zobowiązujemy się przedstawiać produkty w kontekście zbilansowanej diety. Aby uniknąć promowania niezdrowej, nadmiernej szczupłości, w naszych reklamach nie występują modele ani aktorzy z niedowagą. Również spółki DANONE zobowiązują się do promowania różnorodności w swoich reklamach.

* dane liczbowe na 2019 r. W przypadku wszystkich produktów, których nie spożywa się w formie, w jakiej się je nabywa, a które wymagają „odtworzenia”, np. mleko w proszku, do którego należy dodać wodę itd., został zastosowany czynnik konwersji.

** https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/danone-com/about-us-impact/policies-and-commitments/en/2017/2017_04_NutritionCommitments.pdf

Działania marketingowe skierowane do dzieci

DANONE żywi silne przekonanie, że należy zachęcać dzieci do czerpania radości z właściwego żywienia i aktywnego trybu życia już od najmłodszych lat, tak aby możliwe było utrzymanie takich nawyków w życiu dorosłym.

Komunikacja marketingowa DANONE jest prowadzona zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi działań marketingowych skierowanych do dzieci.

Spółki DANONE na całym świecie są sygnatariuszem lokalnych zobowiązań, ale także stosują się do postanowień Globalnego Zobowiązania DANONE dotyczącego działań marketingowych skierowanych do dzieci, przyjętego w grudniu 2019 roku.

Komunikacja marketingowa* skierowana do dzieci poniżej 12. roku życia może dotyczyć wyłącznie produktów spełniających Kryteria Żywienia zgodne ze Zobowiązaniem DANONE i zobowiązaniem lokalnym.

DANONE zachęca dzieci do optymalnego nawadniania organizmu za pośrednictwem komunikacji marketingowej marek wody niegazowanej. DANONE nie kieruje również żadnej komunikacji marketingowej dotyczącej napojów na bazie wody (tzw. aquadrinków) do dzieci poniżej 12. roku życia.

W ujęciu szczegółowym spółki DANONE stosują następujące zasady:

 • Postaci objęte licencją, znane osoby, influencerzy i dodatki do opakowań

Wykorzystywanie postaci objętych licencją, nawiązań do filmów, znanych osób, influencerów i dodatków do opakowań skierowanych do dzieci poniżej 12. roku życia tylko w powiązaniu z produktami spełniającymi Kryteria Żywienia według Zobowiązania DANONE w komunikacji marketingowej skierowanej do dzieci;

 • Opakowania, punkty sprzedaży

Wykorzystywanie postaci objętych licencją, nawiązań do filmów, znanych osób i dodatków do opakowań skierowanych do dzieci poniżej 12. roku życia wyłącznie w ramach komunikacji marketingowej na opakowaniach i w punktach sprzedaży (z wyjątkiem zwykłej ekspozycji) w powiązaniu z produktami spełniającymi odpowiednie Kryteria Żywienia.

 • Szkoły i miejsca gromadzenia się dzieci

Udział tylko w programach edukacyjnych skierowanych do dzieci poniżej 12. roku życia oraz udostępnianie próbek produktów tylko na wyraźne żądanie albo za zgodą władz szkoły, w celach edukacyjnych. Prowadzenie działalności z zakresu komunikacji marketingowej produktu albo udostępnianie próbek produktów w placówkach opieki nad dziećmi, ośrodkach dla rodzin i dzieci – tylko w przypadku produktów spełniających Kryteria Żywienia według Zobowiązania DANONE oraz w porozumieniu z kierownictwem tych placówek.

*Dotyczy płatnej i bezpłatnej komunikacji opracowywanej przez DANONE z zamiarem promocji produktów wśród dzieci poniżej 12. roku życia za pośrednictwem telewizji, radia, druku, kina, online (dotyczy wszystkich platform cyfrowych, w tym witryn spółki i profili spółki w mediach społecznościowych), płyt DVD/CD-ROM, marketingu bezpośredniego, lokowania produktów, gier interaktywnych, marketingu zewnętrznego, marketingu za pośrednictwem urządzeń przenośnych i wiadomości SMS. Komunikacja marketingowa DANONE uznawana jest za skierowaną do dzieci poniżej 12. roku życia, gdy stanowią one przynajmniej 30% grupy odbiorców.

Marketing produktów zastępujących mleko kobiece

DANONE zobowiązuje się zachować zgodność z następującymi zasadami przewodnimi zgodnie z Polityką dotyczącą produktów zastępujących mleko kobiece:

 • Popieramy wytyczne Kodeksu Światowej Organizacji Zdrowia i kolejnych istotnych rozporządzeń Światowego Zgromadzenia Zdrowia.
 • Popieramy globalne, publiczne zalecenia zdrowotne Światowej Organizacji Zdrowia nawołujące do tego, aby karmić wyłącznie piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia, a następnie, kontynuując karmienie piersią, wprowadzić bezpieczną i odpowiednią żywność uzupełniającą*.
 • po 12. m.ż. karmienie piersią powinno być kontynuowane tak długo, jak będzie to pożądane przez matkę i dziecko.W tym czasie nadal wskazane jest uzupełnianie diety bezpieczną i odpowiednią żywnością uzupełniającą*.
 • Zobowiązaliśmy się do zapewnienia, że znaczenie praktyki karmienia piersią nie będzie podważane w materiałach marketingowych jakichkolwiek naszych produktów.
 • Nie będziemy reklamować ani promować preparatów do początkowego żywienia niemowląt (0–6 miesięcy) ani produktów do karmienia (takich jak butelki i smoczki) w żadnym z krajów, w których prowadzimy działalność.
 • Nie będziemy reklamować ani promować mlek następnych (6–12 miesięcy) w krajach podwyższonego ryzyka.
 • Nie będziemy reklamować ani promować żywności uzupełniającej i napojów dla niemowląt poniżej szóstego miesiąca życia w krajach podwyższonego ryzyka.
 • Wspieramy i propagujemy odpowiedzialne praktyki marketingowe, które promują dobry stan zdrowia i bezpieczne żywienie dla wszystkich niemowląt i małych dzieci.
 • Współpracujemy z Partnerami, stowarzyszeniami branżowymi, grupami z branży i  interesariuszami w celu promowania odpowiedzialnych i etycznych praktyk marketingowych.
 • Współpracujemy z klientami detalicznymi i Partnerami, działającymi w imieniu DANONE oraz zaangażowanymi we wprowadzenie naszych produktów na rynek, w celu zwiększenia świadomości i podkreślenia znaczenia przestrzegania przepisów prawa dotyczących substytutów mleka kobiecego, Kodeksu Światowej Organizacji Zdrowia i niniejszej Polityki dotyczącą produktów zastępujących mleko kobiece.
 • Zachowujemy zgodność ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa miejscowego w krajach, w których prowadzimy działalność.
 • Szanujemy rolę, jaką odgrywają krajowe organy administracji państwowej w celu opracowania zasad polityki w zakresie zdrowia, które byłyby odpowiednie dla ich ram społecznych i legislacyjnych oraz ogólnych celów rozwojowych.
 • Monitujemy nasze praktyki marketingowe zgodnie z zasadami i celami Kodeksu Światowej Organizacji Zdrowia, niezależnie od wszelkich innych środków podejmowanych przez rządy w celu wdrażania go oraz podejmujemy kroki, aby potwierdzić, że nasz sposób postępowania na każdym poziomie jest zgodny z naszą Polityką w tym zakresie.
 • Wspieramy organy administracji państwowej w ich dążeniu do wdrożenia Kodeksu Światowej Organizacji Zdrowia i współpracujemy z nimi w celu monitorowania stosowania Kodeksu.
 • Zobowiązujemy się, że jakość będzie naszym najwyższym priorytetem, który będziemy realizować podejmując odpowiednie działania i wykorzystując zasoby w celu stworzenia środowiska wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności spełniającego restrykcyjne standardy w zakresie higieny i kontroli jakości, takie jak międzynarodowe wytyczne opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission, CAC) oraz inne stosowne przepisy prawa miejscowego.

*Stosujemy krajowe zalecenia dotyczące zdrowia i diety, które mogą sugerować wprowadzenie bezpiecznej i odpowiedniej żywności uzupełniającej po czwartym miesiącu życia . Kraje uznawane za kraje niskiego ryzyka mogą wprowadzać na rynek żywność uzupełniającą zgodne ze wspomnianymi wytycznymi dotyczącymi diety; jednak tego rodzaju produkty zawsze są określane jako uzupełnienie karmienia piersią i nigdy nie są promowane jako ważniejsze niż karmienie piersią.

 

Poznaj naszą Politykę BMS

 

Aktualności