Zrodlo Nadlesnictwo Miroslawiec 1

Żywiec Zdrój podpisał list intencyjny z Centrum Ochrony Mokradeł na nowy projekt rewitalizacjyjny

Żywiec Zdrój oraz Centrum Ochrony Mokradeł zawiązały partnerstwo na rzecz odtwarzania i ochrony mokradeł. List intencyjny, w którym obie strony zobowiązały się do współpracy w zakresie retencji wody, ochrony bioróżnorodności i klimatu został podpisany podczas Światowego Dnia Mokradeł.

Tereny podmokłe pełnią wiele ważnych funkcji dla środowiska zwłaszcza w zakresie retencji i oczyszczania wody oraz magazynowania węgla. Są to również bogate i cenne wielogatunkowe ekosystemy. Rewitalizacja torfowisk stała się więc jednym z obszarów działań Żywiec Zdrój, który od ponad 15 lat prowadzi program „Po stronie natury” na rzecz ochrony zasobów naturalnych, edukacji ekologicznej i rozwoju społeczności lokalnych. 

Strategiczne partnerstwo

Nawiązanie współpracy z Centrum Ochrony Mokradeł jest dla nas kolejnym krokiem na drodze wsparcia istotnych dla środowiska inicjatyw, zwłaszcza w obszarze zasobów wodnych. Od lat współfinansujemy badania czy wdrażamy rozwiązania mające na celu zwiększenie retencji wody. Rola mokradeł jest tu nie do przecenienia. Zmiany klimatyczne i działalność człowieka sprawiły, że stan terenów podmokłych przez ostatnie dziesięciolecia znacznie się pogorszył. Ten projekt jest niezwykle ważny dla całego środowiska naturalnego, dla ludzi i dla Żywiec Zdrój – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone oraz Żywiec Zdrój.

W Polsce co najmniej 85% torfowisk zostało osuszonych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, co doprowadziło z czasem do utraty retencji wody, pogłębienia zjawisk suszowych, zaniku różnorodności biologicznej i emisji ogromnych ilości gazów cieplarnianych. Ponad 1 milion hektarów torfowisk w Polsce wymaga ponownego nawodnienia w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Nie będzie to możliwe bez współpracy wszystkich zainteresowanych stron, z decydentami na poziomie krajowym i lokalnym, właścicielami gruntów oraz biznesem włącznie. Dlatego cieszy nas, że Żywiec Zdrój chce podjąć się ambitnych, ale też niełatwych działań na rzecz odtwarzania obszarów podmokłych - dodaje dr hab. Ewa Jabłońska, Członkini Zarządu stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł.

Już 3 lutego w Warszawie odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł 2024 wspierane przez Żywiec Zdrój. Uroczystość organizowana przez Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się pod hasłem „Ludzie i Mokradła: splecione losy”. Podczas wydarzenia zaplanowano szereg  warsztatów i wykładów zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Troska o naturę zapisana w DNA marki

Troska o ochronę zasobów wodnych wynika bezpośrednio z realizowanej przez Żywiec Zdrój strategii zrównoważonego rozwoju i przejawia się na wielu płaszczyznach.  Priorytetem jest pozyskiwanie wody z zachowaniem równowagi w ekosystemie oraz racjonalne korzystanie z jej zasobów. Żywiec Zdrój od lat jest po stronie natury, dlatego troszczy się o nią w szczególny sposób. W tym celu Żywiec Zdrój wraz z 4 innymi organizacjami* powołał do życia Koalicję „Dbamy o Wodę”. Jej celem jest budowanie świadomości społecznej na temat problemów hydrologicznych, tworzenie zachęt do wdrażania rozwiązań retencyjnych w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, a także na poziomie samorządów.

Już od ponad 10 lat prowadzony jest także inny flagowy projekt Żywiec Zdrój, Kwietne łąki, którego celem jest ochrona zasobów wodnych poprzez zwiększenie infiltracji wody na obszarze ponad 60 ha beskidzkich łąk. Podejmowane we współpracy z Fundacją Górom prace polegają na wykaszaniu gruntów w bliskim otoczeniu ujęć wodnych i zbieraniu powstałej wskutek tych działań zielonej biomasy, co na terenach górskich sprzyja wchłanianiu wód gruntowych i opadowych. Ponadto projekt zakłada prawidłowe gospodarowanie i ochronę łąk, które pełnią nieocenioną rolę w magazynowaniu wody. Prowadzona jest także regularna kontrola obszarów objętych ochroną pod kątem niewykonywania na ich terenie prac rolniczych, hodowlanych i budowlanych.

*Koalicję tworzy pięć organizacji – Koalicjanci Założyciele: Żywiec Zdrój oraz Grupa Żywiec, a także Koalicjanci Partnerzy: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj.

źródło grafiki: Nadleśnictwo Mirosławiec

Aktualności