MARGINES NA WWW v2

Nowy raport wpływu grupy spółek DANONE

DANONE podsumowuje wpływ na otoczenie w latach największych światowych wyzwań.

Mimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, wybuchem wojny i inflacją, grupa spółek DANONE w Polsce zrealizowała strategię ESG w pełnym zakładanym zakresie i wygenerowała 3,6[1] mld zł wartości dodanej do polskiej gospodarki, co przełożyło się m.in. na utrzymanie 15 tysięcy miejsc pracy[2].  Zaangażowanie we wsparcie społeczności lokalnych, upowszechnianie odpowiednich nawyków żywieniowych czy ambitne cele klimatyczne pozostają nadal wysoko na agendzie DANONE. Podsumowuje to najnowszy raport ESG grupy spółek DANONE, który powstał zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI) - międzynarodowym standardem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

 

Całościowa wartość dodana dla gospodarki polskiej wygenerowana przez grupę spółek DANONE została obliczona wg nagrodzonego Noblem modelu przepływów międzygałęziowych Wasilly’ego Leontiefa. Pomimo wyzwań, z którymi producenci i konsumenci mierzyli się w minionych latach, jest ona wyższa niż w roku 2020[3]. Na kwotę 3,597 mld zł, za którą można by wybudować 55 szkół dla 55 tys. dzieci, składają się: 1,543 mld zł wynikające z działalności podstawowej DANONE (efekt bezpośredni), 1,336 mld zł wygenerowane wśród dostawców i podmiotów z branż powiązanych (efekt pośredni) oraz 687,63 mln zł wygenerowane na skutek wzrostu przychodów gospodarstw domowych (efekt indukowany). Działalność prowadzona przez DANONE w Polsce istotnie oddziałuje też na rynek pracy, przyczyniając się do utrzymania 15 050 stanowisk. Tylko w firmach wchodzących w skład grupy w roku ubiegłym zatrudnienie wynosiło 3308 osób. Łączna wartość wynagrodzeń wypłacona pracownikom wyniosła 802,8 mln zł – co odpowiada kosztowi zakupu 5 150 nowych samochodów elektrycznych.

Spółki DANONE wymiernie wspierają polski budżet m.in. poprzez płacone podatki. W ubiegłym roku ich kwota opiewała w sumie na 335,8 mln zł, z czego 268,52 mln zł trafiło do budżetu centralnego, a 67,28 mln zł do jednostek samorządu terytorialnego. – Nasze serce bije w Polsce i jesteśmy dumni, że nasza działalność wpływa pozytywnie na rozwój krajowej gospodarki. Jednak zgodnie z podwójnym zobowiązaniem na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, zainicjowanym 50 lat temu przez Antoine’a Ribouda, ówczesnego właściciela organizacji, wierzymy, że nasza odpowiedzialność nie kończy się w drzwiach biura czy bramie fabryki. Dlatego inwestujemy w rozwój społeczny środowisk, w których funkcjonujemy, w promowanie odpowiedzialnych nawyków żywieniowych i troskę o stan planety – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce. Wyrazem tego jest m.in. opublikowana niedawno nowa strategia zrównoważonego rozwoju – „Droga Pozytywnego Wpływu”.  

Ambitne cele na najbliższe lata

W „Drodze Pozytywnego Wpływu” zdefiniowano cele organizacji do 2025 i 2030 r. DANONE, jako pierwsza firma w sektorze spożywczym, ogłosił globalne zobowiązanie do redukcji emisji metanu – w ciągu najbliższych siedmiu lat firma zamierza ograniczyć tę wynikającą z procesu pozyskiwania świeżego mleka o 30%[4]. Zadeklarowano także osiągnięcie m.in. wzrostu efektywności energetycznej do 2025 r. o 30% oraz redukcję emisji CO2 do 2030 r. Cele te wpisują się w postanowienia Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu do poziomu 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną. - Chcemy realnie wpływać na nasze otoczenie i przyszłość pokoleń. Wierzymy, że zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego. Każdy z nas ma tylko jedno zdrowie, żyjemy na jednej planecie, dlatego wywieranie pozytywnego wpływu na te dwa obszary postrzegamy jako strategiczną rolę grupy spółek DANONE – tłumaczy Paweł Piątek. Wymierne efekty działań przyczyniających się do realizacji tych ambicji można już dostrzec.  Od 2020 r. DANONE w Polace zmniejszył emisje gazów cieplarnianych o 22,7%[5], a cała wykorzystywana energia elektryczna w fabrykach pochodzi ze źródeł odnawialnych[6], co oznacza, że firma już osiągnęła jeden z celów strategicznych.  

Spółki DANONE dążą także do tego, aby do 2030 r. 100% wprowadzanych na rynek opakowań nadawało się do recyklingu lub było wielokrotnego użytku. Już w latach 2021 i 2022 ekwiwalent całego plastiku wprowadzonego w tych latach na rynek przez Żywiec Zdrój został zebrany i poddany recyklingowi, a spółka stała się pierwszym producentem wody butelkowanej w Polsce, dobrowolnie finansującym zbiórkę 100% masy wprowadzonych tworzyw. 

Wszystkie spółki z grupy DANONE już teraz przeciwdziałają marnowaniu żywności zarówno na etapie procesów produkcji, jak i w przypadku produktów, które już trafiły na rynek, m.in. poprzez współpracę z Bankami Żywności, do których w ubiegłym roku przekazano żywność wartą ponad 4,26 mln zł. Na etykietach 70% produktów zmieniono oznaczenia na „najlepiej spożyć przed”, a w ramach współpracy z Too Good To Go artykuły Danone z krótkim terminem przydatności można kupić w znacząco niższej cenie. Inicjatywom przyświeca nadrzędny cel: do 2030 r. obniżenie o połowę w stosunku do roku 2020 ilość odpadów żywnościowych, powstających w procesach produkcyjnych i nie nadających się do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz do przetworzenia na biomateriały, a także zero odpadów z tworzyw sztucznych przekazywanych na składowanie.

Kontynuacja dobrych praktyk

DANONE dąży do tego, aby do 2025 roku wszystkie spółki na świecie otrzymały międzynarodowy certyfikat B Corp (Benefit Corporations), poświadczający wysokie standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Już w styczniu 2022 roku działająca w Polsce spółka Danone pomyślnie przeszła proces weryfikacji. Działania w kierunku uzyskania certyfikacji zostały podjęte także przez Żywiec Zdrój oraz Nutricia Polska, Nutricia Zakłady Produkcyjne i Nutrimed. Wszystkie produkty Alpro dostępne na polskim rynku produkowane są w fabryce, która jest B Corpem już od 2020 roku.

W ramach inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem spółki DANONE angażują się w projekty społeczne, na co w ciągu ostatnich 20 lat przekazano łącznie 111 mln zł. Firma inwestuje m.in. w edukację żywieniową, w tym o roli żywienia w 1000 pierwszych dniach życia i roli żywienia w chorobie, a globalna misja firmy „Niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe” jest bliska każdej spółce. Eksperci powołanego przez DANONE w kwietniu 2023 roku Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości koncentrują się natomiast się na prowadzeniu wielopoziomowych badań w obszarze przyszłości żywienia i jego wpływu na zdrowie konsumentów i środowisko naturalne.

Realizowane są również projekty środowiskowe, wsparcie lokalnych społeczności i pomoc potrzebującym. Pomimo wyzwań ekonomicznych i trudnego kontekstu roku 2022, Żywiec Zdrój przekazał swój pierwszy zakład produkcyjny na Żywiecczyźnie Fundacji Górom. Obecnie prowadzona jest tam działalność m.in. w zakresie szeroko pojętej edukacji dzieci i młodzieży. Z sukcesem zakończono również dialog społeczny w gminie Jeleśnia, gdzie spółka butelkuje wodę. W efekcie, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody wodociągowej, stworzono Fundusz Wodny o wartości 2 mln zł.  

Praca u podstaw

Aby zachować zasoby naturalne planety i jednocześnie wyżywić ok. 10 mld ludzi, którzy będą żyć na Ziemi w 2060 r., sposób produkcji żywności, zarządzania nią i sposób odżywiania muszą zmienić się na bardziej zrównoważone. Dlatego DANONE konsekwentnie dąży do ograniczania swojego wpływu na środowisko na wszystkich etapach procesu produkcji, a wewnętrzne standardy jakościowe firmy są wyższe niż wymagania prawne. Spółki DANONE systematycznie wprowadzają nowości i udoskonalają receptury produktów, m.in. obniżając ich kaloryczność, zawartość cukru, tłuszczów, sodu – tak, aby miały zarówno atrakcyjny smak, jak i wartości odżywcze. Asortyment roślinny DANONE ma mniejszy ślad klimatyczny, niż tradycyjne produkty mleczne, a wykorzystywane do produkcji Alpro składniki są pozyskiwane w sposób zrównoważony. Większość z nich jest uprawiana w Europie, zaś pochodzące z Kanady nasiona soi czy krem kokosowy kupowany w Azji Południowo-Wschodniej są transportowane drogą morską.

Opublikowany właśnie „Raport Wpływu” pokazuje, że DANONE z sukcesem realizuje zobowiązanie na rzecz równoczesnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Spółki przyczyniają się nie tylko do wymiernego wsparcia polskiej gospodarki, ale także działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych planety czy poprawy kondycji zdrowotnej milionów Polaków poprzez promowanie zdrowych nawyków żywieniowych i oferowanie konsumentom jakościowej żywności.

O raporcie

Raport wpływu grupy spółek DANONE w Polsce został przygotowywany zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI), czyli międzynarodowym standardem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dokument obejmuje działalność spółek Danone, Żywiec Zdrój, Nutricia Polska, Nutrimed oraz Nutricia Zakłady Produkcyjne od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Pobierz najnowszy raport wpływu grupy spółek DANONE "Razem do lepszego jutra"

 

[1]3,597 mld zł -łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2022 r. dzięki działalności grupy spółek DANONE

[2] 15 050 - łączna liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności grupy spółek DANONE

[3] Wg raportu wpływu grupy spółek DANONE za rok 2020 wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2020r. dzięki działalności grupy spółek DANONE wyniosła 3,57 mld zł

[4] w stosunku do poziomu z roku 2020

[5] dot. Full LCA, czyli pełnego cyklu życia produktu

[6] Farma wiatrowa w Jóźwinie zasila wszystkie siedem fabryk grupy spółek DANONE w Polsce zieloną energią w około 60%. Pozostałą część energii pokrywa się poprzez tzw. certyfikaty gwarancji pochodzenia. W 2021 i 2022 r. zieloną energią napędzane były również magazyny zewnętrzne spółki Żywiec Zdrój.

Aktualności